Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souladu s GDPR a TKG 2003

Stav Leden 2022

 
1. Všeobecné

Těší nás Vaše návštěva naší webové stránky a Váš zájem o nabídku služeb společnosti Schrack Seconet AG. Ochrana Vašich osobních údajů je jednou z věcí, na nichž nám mimořádně záleží. Zpracováváme Vaše osobní údaje proto výlučně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci naší webové stránky a Vašich právech.

2. Co jsou osobní údaje?

Za osobní údaje jsou pokládány všechny informace, které se týkají jedné identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (tzv. "dotyčné osoby").

3. Jaké údaje jsou návštěvníky a uživateli naší webové stránky zaznamenávány a jak jsou zpracovány?

Přístupová data při používání naší webové stránky
Když navštívíte naši webovou stránku, odesílá Váš webový prohlížeč technicky údaje technické povahy, které jsou našim webovým serverem automaticky zaprotokolovány (serverový záznam/soubor protokolu). Webový server je provozován z našeho pověření v EU hosterem. U protokolovaných údajů se konkrétně jedná o:

  • rozpoznání prohlížeče;
  • datum a hodinu návštěvy naší webové stránky;
  • IP adresu, na kterou je stránka směrována;
  • adresu internetové stránky, ze které jste se dostali na naši webovou stránku a
  • webové stránky, které jste u nás navštívili.

Serverový záznam používáme výlučně k tomu, abychom zajistili náležitý provoz webového serveru (hledání chyb, nahlášení zneužití, ochrana před pokusy o nepovolený přístup). Přístup k serverovému záznamu má jen hoster, přičemž bez konkrétní příčiny nedojde k přístupu na stránku. Serverové záznamy starší než půl roku jsou nicméně automaticky mazány.

Navázání kontaktu
Když s námi navážete kontakt pomocí formuláře na webové stránce nebo e-mailu, jsou Vámi zadané údaje u nás za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro případ následných dotazů uloženy po dobu šesti měsíců. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho svolení dále.

Pomocí našeho on-line portálu volných pracovních míst se může u takové místo ucházet nebo se na případné volné pracovní místo z vlastní iniciativy vyptávat. Vyzýváme Vás udávat výlučně ty údaje, které potřebujeme pro výkon našich služeb.

Pomocí přihlašovací oblast získají zákazníci nebo partneři externí přístup k vybraným údajům a programům. Předpokladem pro to je, abychom Vám tento přístup vytvořili a dali k dispozici.

Vyhrazujeme si právo dalších využívání a ukládání zadaných dat, pokud to vyžadují závazky vyplývající ze zákona nebo úřední či soudní nařízení.

Cookies
Naše webová stránka využívá tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou pomocí vyhledávače uloženy na Vašem koncovém zařízení. Nezapříčiňují žádnou škodu.

Využíváme cookies k tomu, abych Vám ulehčili využívání naší webové stránky a mohli ji uzpůsobovat v souladu s Vašimi potřebami, stejně jako k optimalizaci naší reklamy. Některé cookies zůstanou uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při následné návštěvě.

Pokud naši webovou stránku navštívíte poprvé, objeví se na naší webové stránce banner, na němž Vás žádáme o svolení používat cookies. Udělíte-li proto svůj souhlas kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, uložíme cookies na Vašem zařízení a banner nebude po celou dobu jeho životnosti znovu zobrazován. Poté, nebo též v případě když cookies smažete, je banner při následné návštěvě naší webové stránky znovu nabídnut za účelem opětovného získání Vašeho souhlasu.

Máte možnost nastavit svůj internetový prohlížeč tak, že cookies zprvu vůbec nebudou uloženy a/nebo mohou být kdykoli smazány přes Váš internetový prohlížeč. To může nicméně vést k omezení funkcí naší webové stránky nebo ke snížení její vstřícnosti vůči uživatelům.

Externí řešení pro videa
Na webové stránce jsou integrována videa o externím poskytovateli, společnosti YouTube, LLC . Z naší strany nejsou v této souvislosti nastaveny žádné cookies, ze strany poskytovatele jsou však shromážděny, jakmile je Vámi video přehráno.

Další informace k YouTube nalezte v Podmínkách používáni YouTubestejně jako v Prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti YouTube.

Bulletin
Máte možnost si přes naši webovou stránku předplatit náš bulletin. Na základě Vašeho svolení v záležitosti předplatného bulletinu používáme za účelem jeho zaslání osobní údaje, které jste dobrovolně dali k dispozici (e-mail, oslovení, titul, jméno a příjmení, firma, firemní adresa, telefonní číslo).

Jakmile jste se přihlásili k odebírání bulletinu, zašleme Vám e-mail, v němž to potvrzujeme, s odkazem, s jehož pomocí můžete přihlášení potvrdit.

Předplatné bulletinu můžete kdykoli zrušit. Pošlete Vaše storno s předmětem "UNSUBSCRIBE“, prosím, na následující e-mailovou adresu: newsletter@schrack-seconet.com. Neprodleně pak smažeme Vaše údaje související se zasíláním bulletinu.

Používání externích odkazů
Na naší webové stránce můžete používat odkazy na webové stránky jiných – s námi nijak nespojovaných – třetích stran, které v souvislosti s Vámi používají cookies. Zejména nabízíme odkazy na sociální sítě (kupř. Youtube). Po kliknutí na odkaz nemáme dále žádný vliv na evidenci, ukládání a zpracovávání jakýchkoli kliknutím na odkaz na třetí stranu přímo přenesených osobních údajů, neboť chování třetí strany se přirozeně vymyká naší kontrole. Za zpracovávání takovýchto osobních údajů třetí stranou neneseme žádnou odpovědnost. Informujte se, prosím, v odkazech na zpracovávání osobních údajů příslušnou třetí stranou o účelu a rozsahu jejich shromažďování, dalšího zpracovávání a využívání stejně o možnostech systémových nastavení pro účely ochrany Vašeho soukromí (kupř. YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

4. Za jakými účely shromažďujeme a zpracováváme Vaše data?

V rámci používání naší webové stránky vytvořené údaje k protokolu (přístupová data) jsou na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu zpracovávány jen pro statistická vyhodnocení pro potřeby provozování webové stránky (provoz, zabezpečení, optimalizace).

Údaje, které poskytujete kvůli navázání kontaktu popř. při ucházení se o práci, zpracováváme jen pro účely vyřízení těchto záležitostí, stejně jako pro účely následných dotazů.

Z toho vycházející zpracovávání Vašich osobních údajů se děje pouze na základě Vašeho svolení.

5. Jsou Vaše údaje předávány třetí straně?

Pro některé funkce naší webové stránky využíváme smluvní zpracovatele, s nimiž jsme uzavřeli příslušné dohody v souladu s článkem 28 GDPR. V určitých případech můžeme být ze zákona zavázání k tomu, abychom předávali tyto údaje na vyžádání státním úřadům nebo soudu. S výjimkou těchto případů nepředáváme třetím stranám žádné osobní údaje, a pokud ano, pak jen s Vaším výslovným svolením.

6. Jak bezpečné jsou Vaše osobní údaje u nás?

Činíme to nejlepší, abychom zajistili zabezpečení Vaší návštěvy naší webové stránky. Bezpečnost našich IT systémů odpovídá proto aktuálnímu stavu technologií. Aby bylo zaručeno, že se také skutečně jedná o webovou stránku společnosti Schrack Seconet AG, používáme pro vyvolání webové stránky šifrovací algoritmus.

7. Změny prohlášení k ochraně osobních údajů

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se mohou čas od času stát nevyhnutelnými, kupříkladu kvůli dalšímu vývoji naší webové stránky nebo na základě zákonných nařízení. Vyhrazujeme si proto právo, prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli pozměnit. Proto doporučujeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně číst.

8. Jaká práva máte jako osoba, které se to týká?

Máte ze zásady právo na poskytnutí informací, opravu, smazání, omezení, přenosnost dat, zrušení a vznesení námitky. Aby se předešlo zneužití informací, vyhrazujeme si právo dotazy z Vaší strany zodpovídat toliko písemně a v případě potřeby vyžadovat identifikační důkaz (kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu) od příslušné osoby.

Jestliže nám dáte souhlas s využívání Vašich osobních údajů (kupř. pomocí kontaktního formuláře, bulletinového formuláře nebo náborového formuláře), můžete tento souhlas kdykoli odvolat. To vede ke smazání Vašich osobních údajů, pokud pro to ovšem neexistují zákonné překážky. V takovém případě zablokujeme Vaše osobní údaje tak, že mohou být použity jen pro tyto ze zákona nezbytné účely.

Pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů porušuje nějakým způsobem zákony o ochraně osobních údajů nebo případně Vaše nároky z nich vyplývající, můžete si podat stížnost k dozorujícímu úřadu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu dat.

Můžete nás kontaktovat pomocí následujících kontaktních dat:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefonní číslo: +43 50 857
E-mail: office@schrack-seconet.com

Naše pracoviště pro koordinaci ochrany osobních dat můžete kontaktovat na adrese:
Schrack Seconet AG
zH Datenschutzkoordinationsstelle
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefonní číslo: +43 50 857
E-mailová adresa: datenschutz@schrack-seconet.com

Matomo Opt-Out

Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti ze strany společnosti Schrack Seconet AG v souvislosti s využíváním jí provozované internetové platformy pod internetovou adresou www.schrack-seconet.com a s tím spojených služeb:

1. Obsah on-line nabídky

Společnost Schrack Seconet AG v žádném případě nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, korektnost ,úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky spojené s odpovědností adresované vůči společnosti Schrack Seconet, které se týkají materiálních škod nebo poškození duchovního vlastnictví, jež byly způsobeny využíváním nebo nevyužíváním poskytnutých informací popř. využíváním závadných nebo neúplných informací, jsou ze zásady vyloučeny, pokud na straně společnosti Schrack Seconet není k dispozici důkaz o prokazatelně hrubě nedbalém konání. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost Schrack Seconet si vyhrazuje výslovné právo části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, smazat nebo její zveřejnění dočasně či trvale zastavit.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperlinky"), které leží mimo oblast odpovědnosti společnosti Schrack Seconet AG, by vstoupila v platnost povinnost nést odpovědnost výlučně v případě, že společnost Schrack Seconet AG má povědomí o jejich obsazích a bylo by pro ni technicky možné i přijatelné jejich využívání v případě protiprávních obsahů zabránit. Společnost Schrack Seconet AG tímto výslovně prohlašuje, že v čase vytvoření odkazů nebyly na stránkách, k nimž existují linky, rozpoznány žádné nezákonné obsahy. Na současnou nebo budoucí podobu, obsahy nebo autorství připojených stránek nebo stránek, na něž byly vytvořeny odkazy, nemá společnost Schrack Seconet AG žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech připojených stránek nebo stránek, na něž byly vytvořeny odkazy, které byly po vytvoření odkazů pozměněny. Tato ustanovení platí pro všechny linky a odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky stejně jako pro veškeré cizí příspěvky do knih hostů, diskusních fór a e-mailových seznamů vytvořených společností Schrack Seconet AG. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou na základě využívání nebo nevyužívání takovýmto způsobem nabídnutých informací, nese odpovědnost pouze poskytovatel stránky, na niž byl vytvořen odkaz, a nikoliv ten, kdo na příslušnou na internetu zveřejněnou publikaci pouze odkazuje.

3. Autorská práva a práva související

Společnost Schrack Seconet se snaží zachovávat u všech publikací autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů, využívat jí vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty nebo využívat grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty bez autorských licencí. Všechny značky a označení zboží uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné právy třetí strany podléhají bez omezení ustanovením příslušných platných souvisejících práv a vlastnických práv příslušného uvedeného vlastníka. Jen na základě pouhé identifikace není možné učinit ten závěr, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetí strany. Autorská práva pro zveřejněné objekty, vytvořené samotnou společností Schrack Seconet AG, zůstávají výlučným majetkem společnosti Schrack Seconet AG. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafiky, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného svolení společnosti Schrack Seconet AG povoleno.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení právní odpovědnosti je nutné brát jako součást internetové nabídky, z níž bylo na tuto stránku odkazováno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají či již neodpovídají nebo plně neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčené.

Můžete nás kontaktovat pomocí následujících kontaktních dat:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefonní číslo: +43 50 857
E-mail: office@schrack-seconet.com

Naše pracoviště pro koordinaci ochrany osobních dat můžete kontaktovat na adrese:
Schrack Seconet AG
zH Datenschutzkoordinationsstelle
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefonní číslo: +43 50 857
E-mailová adresa: datenschutz@schrack-seconet.com

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS