Friskrivningsklausul

Friskrivningsklausul och dataskydd för Schrack Seconet AG för användning av den internetplattform som företaget bedriver på adressen www.schrack-seconet.com och de därmed förbundna tjänsterna.


1. Webbplatsens innehåll

Schrack Seconet AG ansvarar inte för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Anspråk på ansvar gentemot Schrack Seconet AG som avser skador av materiellt eller imateriellt slag, som har orsakats av användning eller icke användning av den tillhandahållna informationen resp. användning av felaktig eller ofullständig information är uteslutet i den mån det inte går att bevisa att Schrack Seconet AG handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Alla priser är utan förbindelse. Schrack Seconet AG förbehåller sig rätten att ändra, komplettera, ta bort eller tidvis eller slutgiltigt sluta att offentliggöra delar av eller hela webbplatsen utan särskilt meddelande.


2. Hänvisningar och länkar

Vid direkt eller indirekt hänvisning till främmande webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför Schrack Seconet AG:s ansvarsområde, ansvarar Schrack Seconet AG endast i de fall då företaget har kunskap om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av rättsvidrigt innehåll. Schrack Seconet AG förklarar härmed uttryckligen att inget illegalt innehåll fanns på de länkade sidorna vid tidpunkten för upprättandet av länken. Schrack Seconet AG har inget inflytande på aktuellt och framtida innehåll eller upphovsrätten för de länkade sidorna. Företaget tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på länkade sidor som har ändrats efter att länken upprättades. Detta konstaterade gäller för alla länkar och hänvisningar på den egna webbplatsen samt för främmande meddelanden i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. För allt illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår på grund av användning eller icke användning av sådan information ansvarar endast leverantören av de sidor som hänvisast till och inte den som via länkar hänvisar till respektive innehåll.


3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Schrack Seconet AG strävar efter att i alla publikationer beakta upphovsrätten för använda ljuddokument, videosekvenser och texter, använda egna bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter samt licensfria bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla på webbplatsen nämnda och eventuellt av tredje part skyddade varumärken omfattas obegränsat av respektive gällande varumärkesrätt och äganderätt för respektive registrerad ägare. Det går inte att utifrån ett omnämnande av varumärken dra slutsatsen att de inte är skyddade av tredje part! Upphovsrätten för offentliggjorda objekt som Schrack Seconet AG själv skapat tillhör Schrack Seconet AG. Kopiering eller användning av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan Schrack Seconet AG uttryckliga godkännande.


4. Dataskydd

I den mån webbplatsen erbjuder möjlighet att ange personlig eller affärsrelaterad information (e-postadresser, namn, adresser) så sker detta uppgiftslämnande från användarens sida uttryckligen på frivillig basis. Ianspråktagande och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtet - i den mån det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan att ovan nämnda information resp. vid angivelse av anonyma data eller en pseudonym anges.


5. Friskrivningsklausulens laga kraft

Denna friskrivningsklausul är en del av den webbplats som denna sida hänvisar från. I den mån delar eller enstaka formuleringar i den här texten inte, inte längre eller inte fullständigt motsvarar gällande lagstiftning, förblir övriga delar av dokumentet med sitt innehåll och giltighet oberörda.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.