Vyhlásenie / Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Stav: december 2018

1.            Všeobecné

Tešíme sa z vašej návštevy na našej internetovej stránke a vášho záujmu o ponuku služieb spoločnosti Schrack Seconet AG. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Spracúvame preto vaše údaje výlučne na základe právnych ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a telekomunikačného zákona z roku 2003 (TKG). Tieto informácie o ochrane údajov vás majú oboznámiť o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov v rámci našej internetovej stránky a o vašich právach.

 

2.            Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby (takzvaná „dotknutá osoba“).


  1. 3.            Ktoré údaje návštevníkov a používateľov našej internetovej stránky zaznamenávame a ako ich spracúvame?


Prístupové údaje pri používaní našej internetovej stránky

Keď navštívite našu internetovú stránku, odošle váš prehliadač technické údaje, ktoré náš internetový server automaticky zaznamená (serverlog/logfile). Internetový server prevádzkuje v Európskej únii na základe nášho poverenia poskytovateľ hostingu. Ide hlavne o nasledovné zaznamenávané údaje:

 

  • rozpoznávanie prehliadača;
  • dátum a čas spustenia našej internetovej stránky;
  • IP adresa, na ktorú sa doručil obsah stránky;
  • adresa internetovej stránky, z ktorej ste prešli našu internetovú stránku
  • a internetové stránky, ktoré ste u nás navštívili.

Súbor serverlog používame výlučne na zabezpečovanie riadnej prevádzky internetového servera. Súbory serverlog, ktoré sú staršie ako 6 mesiacov, sa automaticky vymažú.

 

Kontakt

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom formulára na internetovej stránke alebo formou e-mailu, uchovajú sa uvedené údaje na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok po dobu šiestich mesiacov. Tieto informácie nebudeme poskytovať bez vášho súhlasu.

Prostredníctvom nášho internetového pracovného portálu sa môžete uchádzať o voľné, ako aj nezverejnené pracovné miesta. Žiadame vás, aby ste uvádzali len údaje, ktoré potrebujeme na poskytovanie našich služieb.

Prostredníctvom prihlasovacej zóny dostanú zákazníci alebo partneri externý prístup k vybraným údajom a programom. Predpokladom pre to je, že sme pre vás tento prístup zriadili a aktivovali.

 

Vyhradzujeme si právo ďalej používať a uchovávať uvádzané údaje, ak je to právne záväzné, alebo ak si to vyžadujú úradné alebo súdne nariadenia.

 

Cookies

Naša internetová stránka používa takzvané súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú žiadne škody.

 

Súbory cookies používame na to, aby sme vám uľahčili používanie našej internetovej stránky a náležite vyhoveli vašim potrebám, ako aj na optimalizáciu našej reklamy. Niektoré súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení až kým ich vymažete. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

 

Ak ste našu internetovú stránku navštívili prvýkrát, objaví sa na našej internetovej stránke baner, v ktorom vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Ak nám k tomu udelíte váš súhlas, kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, uložíme súbory cookies vo vašom zariadení a baner sa po dobu ich životnosti znova neukáže. Po jej uplynutí alebo zmazaním súborov cookies sa baner pri ďalšej návšteve našej internetovej stránky znova zobrazí na opätovné vyžiadanie vášho súhlasu.

 

Máte možnosť nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa súbory cookies vôbec neukladali a/alebo môžete súbory cookies zakaždým vymazať cez svoj internetový prehliadač. To však môže viesť k obmedzeniu funkcií alebo ústretovej použiteľnosti našej internetovej stránky

 

Analýza internetových stránok/hodnotiace nástroje

Naša internetová stránka využíva funkcie služby na analýzu internetových stránok Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké („Google“). Ak ste súhlasili s používaním súborov cookies, bude pri tom služba Google Analytics používať súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Takto vytvorené informácie sa prenesú na server poskytovateľa („Google“) v USA alebo do iného štátu mimo EÚ.

Služba Google Analytics tam uchováva a analyzuje nasledovné informácie: IP adresu (skrátenú), informácie o prehliadači, krajine, type zariadenia, modeli zariadenia, poskytovateľa služieb, rozlíšenie obrazovky, čas strávený na internetovej stránke, jazyk, operačný systém, stránky navštívené na internetovej stránke.

Výsledok dostaneme k dispozícii v anonymnej forme a použijeme ho na optimalizáciu našej internetovej stránky a našich služieb a ako základ pre zobrazovanie reklamy. Vaša IP adresa sa zaznamenáva, ale my sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy od spoločnosti Google, takže spoločnosť Google uchová vašu IP adresu len skrátenú. Takto je možná len približná lokalizácia.

Zaznamenávaniu a spracúvaniu údajov spoločnosťou Google môžete kedykoľvek zabrániť: Buď blokovaním súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, alebo stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu poskytovaného spoločnosťou Google do prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete v podmienkach služby Google Analytics (https://www.google.de/analytics/terms/de.html) v zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia služby Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) ako aj vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google  (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

 

 

Newsletter

Máte možnosť odoberať prostredníctvom našej internetovej stránky náš newsletter. Na základe vášho súhlasu s odoberaním newslettera používame na jeho rozosielanie vaše dobrovoľné osobné údaje (e-mail, oslovenie, titul, meno, jazyk, názov firmy, adresu firmy, telefónne číslo).

Hneď ako sa prihlásite k odberu newslettera, pošleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenia.

Odoberanie newslettera môžete kedykoľvek zrušiť. Na zrušenie odberu nám pošlite e-mail s uvedením predmetu „UNSUBSCRIBE“ na nasledovnú e-mailovú adresu: newsletter@schrack-seconet.com. Následne obratom vymažeme vaše údaje súvisiace s rozosielaním newslettera.

 

Používanie externých odkazov

Na našich internetových stránkach môžu byť odkazy na internetové stránky iných, s nami nesúvisiacich, tretích strán, ktoré používajú súbory cookies z vašej strany. Dávame k dispozícii hlavne odkazy na sociálne siete (napr. YouTube). Po kliknutí na odkaz viac nemáme žiaden vplyv na získavanie, uchovávanie a spracúvanie prípadných údajov, ktoré sa na tretie strany priamo preniesli kliknutím na odkaz, keďže naša kontrola sa prirodzene nevzťahuje na správanie tretích strán. Za spracúvanie takýchto údajov tretími stranami nepreberáme zodpovednosť. Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj možnostiach nastavenia ochrany vašej privátnej sféry (napr. YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/) nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných tretích strán.

 

  1. 4.            Na aké účely zbierame a spracúvame vaše údaje?

Logovacie súbory (prístupové údaje), ktoré sa zaznamenávajú v rámci používania našej internetovej stránky, sa na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu spracúvajú len pre štatistické vyhodnocovanie na účely prevádzkovania internetovej stránky (prevádzka, bezpečnosť, optimalizácia).

Údaje, ktoré uvádzate v prípade vašich otázok, resp. v žiadostiach o zamestnanie, spracúvame na vybavenie týchto žiadostí, ako aj pre prípad ďalších otázok

Z toho vyplývajúce spracúvanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje len na základe vášho súhlasu.

 

5.            Poskytujú sa vaše údaje tretím stranám?

V určitých prípadoch môžeme byť zo zákona povinní poskytnúť údaje žiadajúcim štátnym orgánom alebo súdu. Okrem toho neposkytujeme údaje tretím stranám, jedine, že by ste s tým výslovne súhlasili.


6.            Ako sú u nás vaše údaje zabezpečené?

Robíme maximum preto, aby sme zaručili vašu bezpečnú návštevu našej internetovej stránky. Bezpečnosť našich IT systémov preto zodpovedá aktuálnemu stavu techniky.

7.            Zmeny vo vyhlásení osobných údajov

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov môžu byť niekedy nevyhnutné, napríklad z dôvodu ďalšieho vývoja našej internetovej stránky alebo na základe zákonných zmien. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov. Odporúčame vám preto pravidelne si toto vyhlásenie o ochrane údajov čítať.


  1. 8.            Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Zo zásady máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a nesúhlas. Na prevenciu zneužívania si vyhradzujeme právo poskytnúť odpoveď na osobné údaje len písomnou formou a prípadne požadovať predloženie dokladu o totožnosti príslušnej osoby (kópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu).

 

V prípade, že ste nám udelili súhlas s využitím vašich osobných údajov (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, formulára na odber newslettera alebo formulára pre uchádzačov o prácu), môžete ho kedykoľvek odvolať. Následkom bude odstránenie vašich osobných údajov, v prípade, že neexistujú žiadne právne dôvody proti tomuto postupu. V danom prípade zabezpečíme vaše údaje tým spôsobom, aby mohli byť použité len na nutné právne účely.

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov, alebo ak boli vaše nároky v otázkach právnej ochrany údajov iným spôsobom porušené, môžete sa sťažovať na dozornom orgáne. V Rakúsku je to dozor na ochranu údajov.


Zastihnete nás na:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefónne číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa: office@schrack-seconet.com

 

 Naše Koordinačné miesto pre ochranu údajov zastihnete na:

SCHRACK SECONET AG
do vlastných rúk Koordinačného miesta pre ochranu údajov
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefónne číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa: datenschutz@schrack-seconet.com


Odmietnutie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti spoločnosti Schrack Seconet AG za používanie internetovej platformy, ktorú prevádzkuje na internetovej adrese www.schrack-seconet.com a s tým súvisiace služby:


1. Obsah internetovej ponuky

Spoločnosť Schrack Seconet AG nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky týkajúce sa zodpovednosti spoločnosti Schrack Seconet AG, ktoré sa vzťahujú na škody materiálnej alebo duchovnej povahy, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií, resp. použitím chybných a neúplných informácií, sa zásadne vylučujú, pokiaľ zo strany spoločnosti Schrack Seconet AG nedošlo k preukázateľne úmyselnému alebo hrubému zavineniu. Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Spoločnosť Schrack Seconet AG si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie, vymazanie alebo zverejnenie častí stránok alebo celej ponuky, alebo dočasné alebo trvalé pozastavenie zverejňovania bez osobitého oznámenia.


2. Odkazy a linky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na iné internetové stránky („hyperlinky“), ktoré sú mimo rozsahu zodpovednosti spoločnosti Schrack Seconet AG, by povinnosť zodpovednosti vstúpila do platnosti len v prípade, keby spoločnosť Schrack Seconet AG vedela o obsahoch a bolo by pre ňu technicky možné a prijateľné zabrániť použitiu nezákonných obsahov. Spoločnosť Schrack Seconet AG týmto výslovne vyhlasuje, že v čase prepájania odkazov sa na stránkach určených na prepojenie neidentifikovali žiadne nezákonné obsahy. Na aktuálne a budúce vytváranie internetových stránok, obsahy alebo autorstvo prepojených/zlúčených stránok nemá spoločnosť Schrack Seconet AG žiadny vplyv. Spoločnosť sa preto týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených/zlúčených stránok, ktoré sa zmenili po prepojení odkazov. Táto skutočnosť platí pre všetky linky prepojené v rámci vlastnej internetovej ponuky a odkazy, ako aj pre cudzie záznamy v knihách hostí, diskusných fórach a zoznamoch adries, ktoré zriaďuje spoločnosť Schrack Seconet AG. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a hlavne škody, ktoré vznikajú použitím alebo nepoužitím takýchto poskytnutých informácii, zodpovedá sám poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie ten, ktorý prostredníctvom linku iba odkazuje na aktuálne zverejnenie.


3. Autorské právo a právo na označenie

Spoločnosť Schrack Seconet AG sa snaží dodržiavať vo všetkých publikáciách autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré ona sama vytvorila, alebo siahať po nelicencovaných grafikách, zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch. Všetky známky uvádzané v rámci internetovej ponuky a prípadne tretími stranami chránené známky a označenia tovaru podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam aktuálne platného práva na označovanie a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Iba na základe jednoduchého vymenovania nemožno vyvodzovať závery, že ochranné značky nie sú chránené právami tretích strán! Autorské právo na publikované objekty, ktoré zriadila sama spoločnosť Schrack Seconet AG, zostáva výlučne spoločnosti Schrack Seconet AG. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciach bez výslovného súhlasu spoločnosti Schrack Seconet AG nie je povolené.


4. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti sa pokladá za súčasť internetovej ponuky, z ktorej sa odkazuje na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, viac alebo vôbec nezodpovedajú právnemu stavu, na obsah a platnosť ostatných častí dokumentu to nebude mať vplyv.

 

Zastihnete nás na:

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefónne číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa: office@schrack-seconet.com

Naše Koordinačné miesto pre ochranu údajov zastihnete na:
SCHRACK SECONET AG
do vlastných rúk Koordinačného miesta pre ochranu údajov
Eibesbrunnergasse 18
1120 Vienna
Telefónne číslo: +43 1 81157
E-mailová adresa: datenschutz@schrack-seconet.com

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.