Wytyczne Schrack Seconet dotyczące konserwacji
systemów sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA KONSERWACJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.) konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej powinna być wykonywana okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Rozporządzenie to narzuca obowiązek na właściciela / zarządcę budynku do wykonywania okresowej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta.  Zgodnie z innym opublikowanym dokumentem tj. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14, sprawdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej powinien wykonywać przeszkolony przez producenta przedstawiciel z częstotliwością raz na kwartał.
Z uwagi na wysoką niezawodność działania elementów systemu sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP, firma Schrack Seconet nie wprowadza dodatkowych restrykcji co do częstotliwości przeglądów/konserwacji systemu.


ZAKRES WYKONYWANIA KONSERWACJI

W Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 zawarte są dokładne wytyczne dla właścicieli / zarządców budynków odnośnie sposobu przeprowadzania konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. W specyfikacji tej podane są dokładne instrukcje odnośnie częstotliwości i rodzaju wykonywanych prac konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej.

Dla spełnienia wytycznych producenta, o których mowa wyżej
w przytoczonym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku,  Schrack Seconet w zakresie czynności konserwacyjnych wymaga aby firma konserwująca system sygnalizacji pożarowej po każdym przeglądzie wykonywała i przekazywała użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center zawierający m.in.:

  • stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi,
  • rejestr pamięci zdarzeń,
  • poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. 
In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.