Autoryzowany Partner Schrack Seconet Polska to firma rzetelna, o dobrej kondycji finansowej, wyposażona w najnowszy pakiet oprogramowania i oryginalny sprzęt serwisowy. Obowiązkiem Autoryzowanych Partnerów jest także posiadanie magazynu części zamiennych oraz profesjonalnych zasobów kadrowych, dzięki czemu mogą oni - bez zbędnej zwłoki – świadczyć usługi na najwyższym, możliwym poziomie satysfakcji dla klientów. Autoryzowany Partner może pełnić także rolę dystrybutora produktów Schrack Seconet dla innych firm, nie będących związanymi osobnymi umowami z Producentem.

Autoryzowani Partnerzy posiadają Certyfikat Autoryzacji wydany przez producenta dla firmy - jako organizacji. Każdy z przeszkolonych specjalistów - inżynierów, także legitymuje się imiennym certyfikatem w zakresie projektowania, montażu, programowania, serwisu konserwacji systemów Schrack Seconet. Lista firm autoryzowanych oraz przeszkolonych specjalistów (numery ważnych certyfikatów z datą ważności) dostępna jest na naszej stronie www.

Z grona dotychczasowych Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet zostały wyróżnione firmy, spełniające najbardziej restrykcyjne warunki autoryzacji, obecnie posiadają one status – Autoryzowanych Partnerów Wiodących. Firmy te cechują m.in. najwyższa jakość współpracy, bardzo dobra kondycja finansowa, pozytywne wyniki regularnych audytów producenta, wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, bogata lista referencyjna zrealizowanych wspólnie obiektów, a przede wszystkim wysoka etyka współpracy. Obecnie w tym elitarnym gronie znalazło się
13 firm partnerskich.

 

Firmy, które działają na rynku polskim w obszarze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, wykazują zainteresowanie współpracą i są zainteresowane znalezieniem się przyszłości w gronie Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce, rozpoczynają współpracę od statusu Partnera Handlowego,
o ograniczonej autoryzacji (nie posiadają uprawnień producenta do prowadzenia serwisu gwarancyjnego instalacji wykonanych przez innych APW oraz AP, ale mogą w pełni prowadzić cały proces wykonawczy i serwisowy instalacji własnych).  Firmy te biorą udział w procesie autoryzacji, zdobywając doświadczenie w prowadzeniu projektów, instalacji i programowania systemów bezpieczeństwa Schrack Seconet. Od m.w. dwóch lat, producent zachęca coraz więcej nowych firm do rozpoczęcia współpracy właśnie w taki sposób. Metoda drobnych kroków w tak trudnej branży sprawdza się doskonale, a użytkownicy końcowi mogą być pewni, że mają do czynienia z firmami poważnymi, rzetelnymi, o ugruntowanej pozycji rynkowej i wiedzy.

Partnerzy Handlowi wyposażeni są również w najnowszy pakiet oprogramowania oraz posiadają przeszkolony zespół specjalistów - inżynierów, z których każdy legitymuje się imiennym certyfikatem w zakresie projektowania, montażu, programowania, serwisu konserwacji systemów Schrack Seconet.

Partnerzy Handlowi mogą prowadzić prace serwisowe i konserwacyjne wykonanych przez siebie instalacji zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego wygaśnięciu. Partnerzy Handlowi skupiają się na zdobywaniu własnych doświadczeń ze sprzętem Schrack Seconet i odpowiedzialni są za serwis własnych instalacji. Umowy z Partnerami Handlowymi zawierane są na okres min. 12 miesięcy. W tym czasie, dokonywane są audyty producenta, a firmy zdobywają doświadczenie w zakresie realizacji projektów w oparciu o urządzenia Schrack Seconet. Zwieńczeniem procesu autoryzacji jest zobowiązanie firmy do spełnienia szeregu surowych wymogów autoryzacji i przystąpienie do grona firm Autoryzowanych. Partnerzy Handlowi wspierani są przez producenta w zakresie realizacji nowych inwestycji. W przypadku zaangażowania w instalacje już istniejące – rozbudowy
i zmiany konfiguracji systemowych, sieciowanie obiektów, konserwacje – z uwagi na niewielkie jeszcze doświadczenie techniczne i zawarte z producentem umowy
- powinni ściśle współpracować z Autoryzowanymi Partnerami Schrack Seconet Polska.

KILKA WAŻNYCH WSKAZÓWEK DLA INWESTORA I UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO:

  • certyfikaty i zaświadczenia dla firm wydawane są czasowo, data ważności wskazana jest na dokumentach,
  • oryginalne Certyfikaty i zaświadczenia producenta posiadają wypukłą pieczęć,
  • prace programistyczne prowadzić mogą wyłącznie pracownicy legitymujący się imiennymi certyfikatami autoryzacji wydanymi przez Schrack Seconet Polska.

Wszelkie prace programistyczne wykonywane przez nieautoryzowany personel powodują utratę gwarancji jakości producenta na urządzenia!

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zaangażowanie w prace serwisowe czy konserwacyjne firmy do tego nieuprawnionej jest nie tylko czystą stratą pieniędzy i czasu inwestora, ale realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa budynku i przebywających w nim osób! Firma taka nie jest wyposażona w narzędzia i wiedzę, niezbędne do rzetelnego działania. Co za tym idzie — z pewnością pobierze pieniądze za wizyty w obiekcie, ale także z pewnością NIE WYKONA żadnej z przewidzianych prawem i koniecznością czynności, takich jak: sprawdzenie stanu zabrudzenia czujek, wymiana elementów uszkodzonych, przeprogramowanie systemu, kontrola poprawności elementów sterujących, modyfikacje, zdalny serwis, uaktualnienie oprogramowania itd. Wyłącznie firmy partnerskie mogą udzielić wraz z producentem gwarancji na system i prace instalacyjne. W przypadku serwisowania danego obiektu przez firmy do tego nieuprawnione Schrack Seconet Polska nie uwzględnia roszczeń gwarancyjnych dotyczących urządzeń systemu oraz oświadcza, iż w przypadku dojścia do strat spowodowanych zdarzeniami pożarowymi będzie informować wszystkie organy uczestniczące w postępowaniu o nieprawidłowym serwisowaniu instalacji co może spowodować niewypłacenie odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową bądź inne skutki, jak odpowiedzialność karna dla zarządcy nieruchomości w przypadku utraty zdrowia lub życia ludzi.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.